Disclaimer

Website

De informatie op deze website is door Van den Born Carrosserie BV (VDBC) met grote zorg samengesteld. Desondanks blijft het uiteraard altijd mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd toch onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn.
Hetzelfde geldt voor informatie die door derden wordt aangeboden op deze website en/of de daarop vermelde links.

Gebruik maken van de informatie op deze website (en/of de daarop vermelde links), alles in de ruimste zin van het woord, geschiedt dan ook volledig voor eigen rekening en risico. VDBC is nimmer aansprakelijk voor (direct en/of indirecte) schade, hoe genaamd en in welke vorm dan ook, die uit het gebruik van deze website en/of de daarop vermelde links voortvloeit.

Niets uit deze website en/of de daarop vermelde links mag zonder voorafgaande toestemming van VDBC worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een (geautomatiseerde) gegevensdrager en/of openbaar gemaakt door onder meer druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, databases of op enige andere wijze.
VDBC behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om eenzijdig onderwerpen van deze website en/of de daarop vermelde links te verwijderen of aan te passen.

E-mail disclaimer (NL)

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18046679. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

E-mail disclaimer (EN)

The information sent with this e-mail message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain personal or confidential information, protected by professional confidentiality. Use of this information by people other than the addresse(s) and use by those who are not entitled to peruse this information, is forbidden. If you are not the addressee or are not entitled to peruse this information, publication, reproduction, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted and you are asked to return this message and to destroy the original. Our general conditions apply to the services we provide, deposited with the Chamber of Commerce in Tilburg under number 18046679. On your first request a copy will be sent to you free of charge.